เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศ

นางสาวแก้วมณี แพงมา รางวัลเหรียญทอง การข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับประเทศ

เปิดบ้านเหลืองดำ ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559.

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สำเนียง มิ่งขวัญ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอันมาจากพระราชดำริฯ.

บรรยากาศในโรงเรียน;

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒ จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผลการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 68


เหรียญทอง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ชาติ
นายวสวัตต์  ทองมีค่า
ฝึกสอนโดย ครูวุฒิศักดิ์ ผานาคเหรียญทองร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ
นางสาวโศจิรัตน์  แก้วดี
ครูผุ้ฝึกสอน  นางสาวอภิรดี จำนงค์สิริ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น. ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
หมวดหมู่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
ครู
1
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
61
ทองแดง
23
1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกตุทอง
 
1. นางนภาพร  เคนคำภา
 
2
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
81
ทอง
5
1. นางสาวพัชรินทร์  จันดา
 
1. นางนภาพร  เคนคำภา
 
3
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
63
ทองแดง
24
1. เด็กหญิงอารยา  ใสสา
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
4
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
76
เงิน
11
1. นางสาวกัลยา  ศรีสุกอง
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
5
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
56
เข้าร่วม
13
1. เด็กหญิงนิษิตา  แก้วคำกอง
2. เด็กหญิงปวีณา  ทินราช
3. เด็กหญิงสิริตา  ยิ้มจันทร์
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
6
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
57.7
เข้าร่วม
5
1. นางสาวกรรณืการ์  ข้อยุ่น
2. นางสาวกฤติพร  หลักจันทร์
3. นางสาวยลดา  อินทรพรหม
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
7
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
25
เข้าร่วม
18
1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขอนจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  ธรรมแสง
 
8
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
15
เข้าร่วม
18
1. นายนฤเบศร์  จันทวัฒน์
 
1. นางสาวสุภาวณี  ชาวเหนือ
 
9
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
46
เข้าร่วม
5
1. เด็กชายนวพล  บุญชู
 
1. นางเบญจวรรณ  ธรรมแสง
 
10
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
64
ทองแดง
8
1. นายชยานนท์  ศรีเคนา
 
1. นางสาวสุภาวณี  ชาวเหนือ
 
11
คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
52
เข้าร่วม
13
1. นายชนเทพ  บุญธรรม
 
1. นางเบญจวรรณ  ธรรมแสง
 
12
คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
65
ทองแดง
11
1. นายสฤษฏ์พร  พรมเท่า
 
1. นางสาวสุภาวณี  ชาวเหนือ
 
13
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
22
เข้าร่วม
17
1. เด็กหญิงพิณนภา  ธนกิจมานะชัย
2. เด็กหญิงยมลชนก  กิจสหวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  ปาบุตร
 
1. นางผานิตย์  โยธาชัย
2. นางสาวมุจลินทร์  ยะตัน
 
14
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
16.5
เข้าร่วม
13
1. นางสาวจุฑามาศ  กาบบัวลอย
2. นางสาวธิดารัตน์  กองค้า
3. นางสาวนฤมล  ยศศักดิ์
 
1. นางผานิตย์  โยธาชัย
2. นายสุวิทย์   ดิษฐเนตร
 
15
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
80
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นายพงศธร  ประดิษฐ์พงษ์สุเมธา
2. นายพันธิน  พัฒนา
3. นายศรายุทธ  สุนสุรี
 
1. นางผานิตย์  โยธาชัย
2. นายสุวิทย์   ดิษฐเนตร
 
16
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
72.86
เงิน
8
1. นางสาวรัติญา  ไพเราะ
2. นางสาวอภิชญา  เชื้อเหรียญทอง
3. นางสาวเบญจพร  พาโส
 
1. นางสาวมุจลินทร์  ยะตัน
2. นายสุวิทย์   ดิษฐเนตร
 
17
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
73
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสมอจิตต์
2. เด็กชายพีรัชชัย  สืบสิงห์
 
1. นางผานิตย์  โยธาชัย
2. นายสุวิทย์   ดิษฐเนตร
 
18
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
79.67
เงิน
20
1. เด็กชายบุญญวัตต์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงพนิดา  นามพิมล
 
1. นางณัชชา  เจือจารย์
 
19
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
60.67
ทองแดง
17
1. นายสฤษฎ์พงศ์  พรมเท่า
2. นางสาวอัญมณี  วังคะฮาด
 
1. นางณัชชา  เจือจารย์
 
20
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
80.31
ทอง
5
1. เด็กชายก้องเกียรติ  ทองเหง้า
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เเสนนาม
3. นายทินกร  ชาพรม
4. นายธนากร  ทองยืน
5. เด็กชายธีรภัทร  ภูเพ็งใจ
6. เด็กชายประทีป  จันทร์ตรง
7. เด็กชายภูเมศ  ลาดนาจันทร์
8. นายวีระพงษ์  สุวรรณรมย์
9. เด็กชายสิปกร  อ้นใหญ่
10. นายอนุชิต  ศิริรัตนกุล
 
1. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
2. นายภาณุเดช  พลยางนอก
 
21
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. นายธนภัทร  แขมภูเขียว
2. นางสาวปานทอง  จงเทพ
 
1. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
2. นายภาณุเดช  พลยางนอก
 
22
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
70
เงิน
7
1. นายนคเรศ  สุครีพ
2. นางสาวศรุดา  เครือปรเมศ
 
1. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
2. นายภาณุเดช  พลยางนอก
 
23
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
65
ทองแดง
7
1. นางสาวมุทิตา  อุตคำ
 
1. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร
 
24
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
84
ทอง
6
1. นางสาวศิริญญา  ศรศิลป์
 
1. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร
 
25
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
67
ทองแดง
6
1. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูแหวน
2. เด็กหญิงสโรชา  อินประโคน
 
1. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร
2. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
 
26
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
66
ทองแดง
12
1. เด็กชายพลกฤต  มะเสนะ
 
1. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร
 
27
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-1
-
1. เด็กหญิงอธิชา  สวนกูล
 
1. นางอัญชนา  พิทักษ์
 
28
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
74.67
เงิน
4
1. เด็กหญิงสิริวิมล  ยุทธตานนท์
 
1. นางสุพัณณา  อาภารัตน์
 
29
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
71
เงิน
8
1. เด็กชายกิตติทัต  ตุงไธสง
2. เด็กหญิงปานทอง  จงเทพ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ภูน้ำใส
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
30
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
64.25
ทองแดง
10
1. นางสาวกุลณัฐ  ยินดีมาก
2. นางสาวดีหน้า  คีดแวล
3. นางสาวภาวิณีย์  ภูมูล
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
31
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
70
เงิน
4
1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรม
2. เด็กชายบดินทร์  พาลี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริมาศ
 
1. นางนภาพร  เคนคำภา
2. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
32
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
75.4
เงิน
5
1. นางสาวกิตติยา  ศิริมาลา
2. นางสาวมัชชาวดี  เจริญศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์ทองคำ
 
1. นางนภาพร  เคนคำภา
2. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
33
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
75
เงิน
8
1. เด็กชายณัฐวัตร  เทียบหนอง
2. เด็กหญิงวาสนา  บัณฑิตเผ่าสกุล
 
1. นางจุฑามาส  เสาร์แก้ว
2. นายณัฐดนัย  ปานเกิด
 
34
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
75
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กหญิงกรีสิริ  แซ่จู
2. เด็กหญิงนฤมล  เลี้ยงวิเชียร
3. เด็กชายนุจรี  ยิ้มจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณสิริ  แซ่จู
5. เด็กชายสวิตต์  สงแดง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พนมเขตร์
 
1. นางจุฑามาส  เสาร์แก้ว
 
35
เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
92
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
36
เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
94.33
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
37
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
87.66
ทอง
ชนะเลิศ
1. นายวสวัตติ์  ทองมีค่า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
 
38
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
80
ทอง
5
1. นายกฤษดา  อัมสุภะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงหาทอ
3. นายจีรภัทร  ถาจันราช
4. นายชลชาติ  สมบัติ
5. นายชลธี  ผาจวง
6. นายชลสิทธิ์  ศิริแก้ว
7. นายชาญชล  ชั่งดี
8. เด็กชายชาติชโยดม  ประทุมตัง
9. นายณัฐภัทร  ญาติพรหม
10. นายณัฐภูมิ  คำเงิน
11. เด็กหญิงธัญญาเรศ  กองบาง
12. นางสาวผกามาส  ภูขาว
13. นายพงศกร  สิงห์หลง
14. นายพงศธร  วรรณศรี
15. นายพงศธร  ประดิษฐพงสุเมธา
16. นายพฤทธิ์  ค้าเอ่น
17. นายรัฐภัทร์  วงษ์ฉิมพลี
18. นางสาวลบ  ลาดสะวง
19. นายวสวัตติ์  ทองมีค่า
20. นายวีรยุทร  รัตนหิรัญ
21. นางสาวศรัญยา  สุนสุรี
22. เด็กชายศิริศักดิ์  อัมสุภะ
23. เด็กชายศิริศักดิ์  อัมสุภะ
24. นายสุรเชษฐ์  ภู่ทอง
25. เด็กหญิงอภิชญา  นามพรม
26. นางสาวอภิญญา  ซาซุม
27. นายเปรมศักดิื  จุลคำภา
28. นายเรืองโรจน์  ทองปาน
29. นางสาวเสาวรส  เปรียบมวย
30. นายเอกราช  นาคำโฮม
 
1. นายสำเนียง   มิ่งขวัญ
2. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
3. นางสุพัณณา  อาภารัตน์
4. นางณัชชา  เจือจารย์
5. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
6. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
7. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร